ادب فناى مقربان (شرح زىارت جامعه کبىره)
50 بازدید
ناشر: اسراء
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 8
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جلد هشتم کتاب ادب فنای مقربان (شرح زیارت جامعه کبیره ) از مجموعه آثار حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در 470صفحه از سوى نشر اسراء منتشر گردیده است. کار تحقیق و تدوین و ویرایش نهاىى و تنظیم پایانی آن به وسىله آقایان: مجىد حیدری فر و احسان ابراهیمی و صمدی انجام گرفته است.