ادب فناى مقربان (شرح زىارت جامعه کبىره)
62 بازدید
ناشر: اسراء
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
جلد هفتم کتاب ادب فنای مقربان (شرح زیارت جامعه کبیره ) از مجموعه آثار حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در 488 صفحه از سوى نشر اسراء منتشر گردیده است. کار تحقیق و تدوین و ویرایش نهاىى و تنظیم پایانی آن به وسىله آقایان: مجىد حیدری فر و احسان ابراهیمی انجام گرفته است.